QUIZ Ẩm thực Ý

Trong clip này không có quá nhiều câu hỏi nhưng có thể “phân loại” được thí sinh vì có câu phổ biến, câu dễ đoán mò hoặc câu dành cho người biết nhiều. Chính tôi soạn ra bộ câu hỏi cũng không biết tất cả đáp án ngay từ đầu mà phải đọc nhiều nguồn.