Trích dẫn

Trích dẫn

Những trích dẫn nổi tiếng hoặc khuyết danh mà tôi chọn và dịch. Ngoài ra, tôi còn “trà trộn” một số suy nghĩ của mình (không chỉ rõ). Ảnh sưu tầm.