francaise

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Một thứ hay hay, vui vui mà tôi làm: viết lời Việt và thu giọng trên bản Paroles paroles của…